นโยบายความเป็นส่วนตัว

เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์นี้ เราจะทำการประมวลและจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวดังต่อไปนี้

การใช้งานทั่วไปในเว็บไซต์

ระหว่างการใช้งานทั่วไปในเว็บไซต์ของเรานั้น ข้อมูลจะถูกถ่ายโอนไปยังเซิร์ฟเวอร์ในทันที ข้อมูลดังกล่าวได้แก่

  • วันที่และเวลาที่เข้าเว็บไซต์
  • ที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์
  • ชื่อโฮสส์ของคอมพิวเตอร์
  • ถ้าเข้าเว็บไซต์ด้วยการกดลิงค์ เราเก็บชื่อเว็บไซต์ที่คุณกดลิงค์มายังเว็บไซต์ของเราด้วย
  • หน้าย่อยที่คุณเปิดในเว็บไซต์ของเรา
  • ปริมาณข้อมูลที่ถูกถ่ายโอน
  • ข้อความว่าการดึงข้อมูงสำเร็จหรือไม่
  • ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของเบราเซอร์ที่เวอร์ชั่นที่ใช้.
  • ระบบปฏิบัติการ

ข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์และการปรับการแสดงผลในเว็บไซต์ให้ถูกต้องบนอุปกรณ์ ตามมาตราที่ 6 ย่อหน้าที่ 1 b) ของ GDPR ข้อมูลจะถูกเก็บไว้เป็นเวลา 10 วันเพื่อให้เราทำการแก้ไขข้อผิดพลาดได้ หรือย้อนรอยการโจมตีทางไซเบอร์ถ้าจำเป็น ตามที่อนุญาตโดยมาตราที่ 6 ย่อหน้าที่ 1 f) ของ GDPR

การใช้แบบฟอร์มติดต่อของเรา

ถ้าคุณติดต่อเราด้วยแบบฟอร์มการติดต่อ เราจะได้รับอีเมลที่มีข้อมูลที่คุณป้อนเข้ามานั้น ซึ่งเราจะเก็บเอาไว้จนกว่าความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างเราและเป็นระยะเวลา 10 ปีตามกฎหมายเพื่อการติดต่อทางธุรกิจ เมื่อคุณให้แบบฟอร์มติดต่อของเรา คุณยินยอมให้จัดเก็บข้อมูลของคุณ ดังนั้น การจัดเก็บข้อมูลจะได้รับการอนุญาตโดยมาตราที่ 6 ย่อหน้าที่ 1 a) ของ GDPR และสามารถเก็บได้เป็นระยะเวลาตามมาตราที่ 6 ย่อหน้าที่ 1 c) ถ้าคุณไม่ยินยอมให้เราจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณ เราจะไม่สามารถติดต่อคุณได้

การใช้รายชื่อรับข่าวประชาสัมพันธ์

ถ้าคุณลงชื่อในรายชื่อรับข่าวประชาสัมพันธ์ของรับผ่านทางแบบฟอร์มติดต่อ เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดที่คุณป้อนในแบบฟอร์ม เราจะจัดเก็บข้อมูลของคุณตราบใดที่คุณไม่ปฏิเสธ เพื่อที่เราจะได้สามารถส่งข่าวประชาสัมพันธ์ไปให้คุณได้ในอนาคต เมื่อคุณใช้รายชื่อรับข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา คุณยินยอมให้เราจัดเก็บข้อมูลของคุณ ดังนั้นการจัดเก็บข้อมูลจึงได้รับอนุญาตตามมาตราที่ 6 ย่อหน้า 1 a) ของ GDPR และสามารถเก็บได้เป็นระยะเวลาตามมาตราที่ 6 ย่อหน้าที่ 1 c) ถ้าคุณไม่ยินยอมให้เราจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณ เราไม่สามารถใส่ชื่อคุณในรายชื่อรับช่าวประชาสัมพันธ์ได้

โอนข้อมูลไปยังหน่วยงานรัฐ

ถ้าจำเป็นต่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือเพื่อใช้ ปกป้อง หรือยืนยันข้อกล่าวอ้างทางกฎหมายของเรา เราจะโอนข้อมูลส่วนตัวไปให้หน่วยงานของรัฐ ได้แก่หน่วยงงานบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ การกระทำนี้ได้รับอนุญาตโดยมาตราที่ 6 ย่อหน้าที่ 1 c) และมาตราที่ 6 ย่อหน้าที่ 1 f) ของ GDPR

สิทธิ์

ตามที่ GDPR กำหนด คุณมีสิทธิ์ในข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เราจัดเก็บ คุณมีสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อมูลที่ผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยเช่นกัน คุณมีสิทธิ์ที่จะโอนข้อมูลด้วยเช่นกัน

ตามที่ GDPR กำหนด คุณมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธและจำกัดการจัดเก็บข้อมูล หรือขอให้เราลบข้อมูลนี้ได้ ในบริบทของการใช้หน้าเว็บของเรานั้น หากคุณปรารถนา เราจะขอให้คุณไม่ใช้แบบฟอร์มการติดต่อของเรา เพราะการใช้แบบฟอร์มดังกล่าวนั้นเป็นไปไม่ได้หากไม่มีการจัดเก็บและถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัว

หากคุณต้องการใช้สิทธิ์ใดสิทธิ์หนึ่งตามข้างต้นนี้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเรา

หากคุณยกเลิกความยินยอมของคุณในภายหลัง เราจะไม่สามารถติดต่อและให้บริการคุณได้อีกต่อไป จนกว่าคุณจะยินยอมให้เราจัดเก็บข้อมูลของคุณอีกครั้ง

ตามมาตราที่ 77 ย่อหน้าที่ 1 ของ GDPR คุณมีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลข้อมูลที่คุณเลือกได้ หากทางหน่วยงานมีความเห็นว่ามีการฝ่าฝืนการคุ้มครองข้อมูล

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับทุก ๆ หัวข้อของการคุ้มครองข้อมูล กรุณาติดต่อ

Steffen Ostrowski
Tel. +49 211 416633 – 29
s.ostrowski@allmediadesk.com